Ostateczność i wykonalność orzeczenia arbitrażowego; skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego


VideoPodcast można obejrzeć w znacznie lepszej jakości subskrybując go do programu iTunes, zobacz JAK TO ZROBIĆ ? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Postępowanie arbitrażowe jest - w zasadzie - jednoinstancyjne. Oznacza to, że w toku postępowania arbitrażowego od orzeczenia nie przysługuje apelacja ani inna forma odwołania, chyba że strony wyraźnie umówiły się, że postępowanie będzie dwuinstancyjne bądź stały …