Archiwa miesięczne: Październik 2008

Andrew Lahde – list na pożegnanie z biznesem


Zorientowałem się właśnie, że nienawidzę tego biznesu. Grałem w tę grę dla kasy. Łatwe do zerwania owoce. Wszyscy ci idioci, których rodzice wysłali do najlepszych szkół, aż się prosili, by ich wycisnąć. Często nie byli warci wykształcenia, które uzyskali (albo im się zdawało, że uzyskali), wspięli się na szczyty takich firm, jak AIG, Bear Stearns, Lehman Brothers, i na wszystkie szczeble naszego rządu. Nie miałem trudności ze znalezieniem ludzi wystarczająco głupich, bym mógł zarabiać na transakcjach ich kosztem.

Nie będę już zarządzał pieniędzmi innych ludzi lub instytucji. Mam wystarczająco dużo własnego majątku. Może ci, którzy wiedzą, ile zarobiłem, będą zaskoczeni, że ogłaszam odejście z tak małą sumą na koncie. Ale mi to wystarczy. Niech inni dalej się męczą, próbując zbić 9-, 10-, 11-cyfrowe fortuny. Ich życie jest do bani. Spotkania jedno po drugim, kalendarze zapełnione na trzy miesiące, czekanie na upragniony dwutygodniowy urlop w styczniu, podczas którego i tak będą przywiązani do komunikatorów i komórek. I po co to wszystko? Przestańcie marzyć, by po sobie coś pozostawić. I tak za 50 lat nikt nie będzie o was pamiętał. Wyrzućcie komórki i zacznijcie cieszyć się życiem!

Z całym szacunkiem – wycofuję się. Nie czekajcie na mejle czy telefony ode mnie. Nie jestem zainteresowany nowymi interesami. Nie mam też opinii na temat obecnej sytuacji na rynku – poza tym, że będzie coraz gorzej i tendencja ta będzie się utrzymywała latami. Podoba mi się moja nowa sytuacja. Mam czas, by zadbać o zdrowie zniszczone przez stres, który zżerał mnie przez ostatnie dwa lata.


Reklamy

Czy warto w Internecie propagować dorobek Adwokatury Polskiej


Od 11 października ponad 2.000 osób obejrzało dzięki portalowi MacLawye® przemówienie Pani Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Mec. Joanny Agackiej-Indeckiej wygłoszone na Zgromadzeniu Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Ponad 1.700 osób obejrzało reportaż ze Zgromadzenia, który poniżej przypominamy.
(poczekaj chwilę na załadowanie video)
🙂

Vodpod videos no longer available.

Czy taka „oglądalność” jest powodem do zadowolenia ? Wydaje się, że tak. Nawet zakładając, że większość oglądających te materiały to adwokaci; podstawowe przesłanie przemówienia Pani Prezes Joanny Agackiej-Indeckiej „jestem dumna, że jestem adwokatem” dotarło do znacznie większej liczby Kolegów i Koleżanek Adwokatów – i choćby dlatego warto.

Warto także upowszechniać dorobek Adwokatury Polskiej i mam nadzieję, że Koleżanki i Koledzy przyłączą się do idei tworzenia w Internecie Videoteki Adwokatury Polskiej. Zapraszam.

🙂

 

 

 

 

Uchwały XII Wyborczego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA


W trakcie Wyborczego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sędziów IUSTITIA, zabrakło – w moim odczuciu jako adwokata – dyskusji o integracji środowisk prawniczych i wspólnej odpowiedzialności za wymiar sprawiedliwości, jaką powinni ponosić sędziowie, adwokaci i prokuratorzy. W ramach prac nad reformą wymiaru sprawiedliwości o integracji środowisk prawniczych piszę a artykule Wymiar sprawiedliwości i Konstytucja. Zapraszam Sędziów do dyskusji w oparciu o ten tekst.
Środowisko sędziowskie zapraszam do obejrzenia krótkiego (około 7 min.) video sprawozdania ze Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej oraz skrótu dyskusji o zarobkach adwokatów i kosztach prowadzenia kancelarii adwokackich. Mniemanie o niebotycznych zarobkach adwokatów jest w dużej mierze mitem, kształtowanym w oparciu o przychody wielkich kancelarii prawniczych. Sytuacja materialna małych kancelarii poza Warszawą nie jest łatwa.
UCHWAŁY ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH IUSTITIA zamieszczone są poniżej przeglądarki video.

(poczekaj na załadowanie video)
🙂

Vodpod videos no longer available.

_____________________________________________________________________________________
Uchwała
XII Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008 r.
w sprawie protestów

Sądy zgodnie z Konstytucją RP stanowią władzę równorzędną z ustawodawczą i wykonawczą. Tymczasem sędziowie traktowani są przez przedstawicieli władz politycznych w sposób przedmiotowy i lekceważący. Liczne uchwały i apele, często dramatyczne, przez nas podejmowane od Krajowej Rady Sądownictwa poprzez zgromadzenia ogólne sędziów po zebrania członków IUSTITII, są konsekwentnie ignorowane. Przedstawiciele rządu odmawiają z nami rozmów. Trzecia władza sprowadzana jest przez polityków do roli uciążliwego petenta. Oświadczamy, że sędziowie nie odstąpią od żądania przestrzegania Konstytucji. Nie jest naszym celem kierowanie protestu przeciwko społeczeństwu. Musimy jednakże zapobiec upadkowi polskiego sądownictwa, który niewątpliwie nastąpi, gdy wartościowi sędziowie porzucą ciężką, źle wynagradzaną i pozbawioną perspektyw służbę, odchodząc do innych zawodów prawniczych.
Apelujemy do wszystkich sędziów o udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie. Zapewniamy, że IUSTITIA będzie aktywnie uczestniczyć w obronie każdego sędziego, który przyłączy się do akcji Stowarzyszenia.

Wobec braku reakcji władz politycznych na zgłaszane przez sędziów postulaty – Zebranie Delegatów SSP IUSTITIA ogłasza ogólnopolską akcję protestacyjną w postaci:

I. solidarnego powstrzymania się przez sędziów od udziału w pracach komisji wyborczych. W tym celu wzywamy wszystkich sędziów do składania zbiorczych pisemnych oświadczeń o skorzystaniu z prawa do odmowy udziału w pracach komisji wyborczych.

II. periodycznego wyznaczenia „dni bez wokandy, poczynając od listopada 2008 r. w następujących dniach: 26-28 listopada 2008 r., 19-23 stycznia 2009 r., 23-27 lutego 2009 r., 23-27 marca 2009 r., 20-24 kwietnia 2009 r., 25-29 maja 2009 r. i 22-26 czerwca 2009 r., przy czym w razie dalszego ignorowania postulatów środowiska zobowiązuje Zarząd do zaostrzenia protestu, w szczególności wskazania dodatkowych dni, w których sędziowie nie będą wydawać orzeczeń.
W tym celu apelujemy do wszystkich sędziów RP o rozważenie zmiany terminów zaplanowanych wcześniej rozpraw i posiedzeń.

III. masowej akcji zawiadamiania przez sędziów swoich przełożonych o zagrożeniach dla swojej niezawisłości na podstawie z § 9 ust. 2 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów.
W tym celu Zarząd przygotuje w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały informację o zagrożeniach dla niezawisłości sędziowskiej i prześle ją do Oddziałów celem dalszego rozpropagowania wśród sędziów.

Zwracamy się do wszystkich sędziów o aktywny udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie. W czasie dni bez orzekania każdy sędzia powinien w ramach protestu powstrzymać się od prowadzenia rozpraw oraz wydawania na posiedzeniach niejawnych orzeczeń kończących postępowanie w sprawie. W tych dniach zajmijmy się pisaniem uzasadnień, przygotowywaniem się do rozpraw, samokształceniem. Każdy sędzia powinien jednak dołożyć najwyższej staranności, aby zostały załatwione przez niego sprawy niecierpiące zwłoki. W razie braku możliwości zmiany terminu rozpraw proponujemy odraczanie terminu ogłoszenia orzeczenia.
Jednocześnie Zebranie Delegatów upoważnia Zarząd do podjęcia uchwały o zawieszeniu wskazanych wyżej form protestu na czas oznaczony, nie dłuższy niż do najbliższego Zebrania Delegatów, jeśli zostaną uchwalone przez Sejm zmiany ustawodawcze uwzględniające postulaty zawarte w Uchwale o niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Uchwała
XII Wyborczego Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA
z dnia 25 października 2008 r. w sprawie niezależności sądów i niezawisłości sędziów

My, sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich IUSTITIA, kierowani troską o dobro wymiaru sprawiedliwości i godność urzędu sędziego, realizując statutowe cele stowarzyszenia, zwracamy się do wszystkich sędziów, którzy podzielają ideały sądownictwa prawdziwie niezawisłego, sprawnego i samorządnego, o aktywne włączenie się do działań zmierzających do naprawy obecnego stanu rzeczy. Celem Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA jest doprowadzenie do zmian ustawodawczych, które zagwarantują każdemu sędziemu warunki sprawowania urzędu odpowiednie do jego rangi ustrojowej. Chcielibyśmy uważać się za reprezentantów całego środowiska sędziowskiego i dlatego apelujemy do wszystkich sędziów RP o wstępowanie w szeregi Stowarzyszenia. Zjednoczeni i solidarni musimy udowodnić pozostałym dwóm władzom, że nie pozwolimy na dalsze deprecjonowanie naszej służby. Zwracamy uwagę, że poprzez niedofinansowanie sądownictwa, brak efektywnego rozwiązania kwestii naboru do
zawodu sędziego, podporządkowanie sądów powszechnych Ministrowi Sprawiedliwości, są naruszane konstytucyjne prawa obywateli. Sytuacja ta nas głęboko niepokoi. Powinna ulec radykalnej zmianie. Do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej apelujemy o uwzględnienie zgłaszanych przez nas postulatów. Zmierzają one do stworzenia silnego sądownictwa, niezbędnego w demokratycznym państwie prawa. Sprawne sądownictwo jest również niezbędne dla uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską należnej jej pozycji w Unii Europejskiej i realizacji prawa do rzetelnego procesu gwarantowanego przez art. 47 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Mając powyższe na uwadze Zebranie Delegatów postuluje:

1. wyodrębnienie budżetowe sądów powszechnych na wzór rozwiązań dotyczących Sądu Najwyższego oraz sądownictwa administracyjnego dla urzeczywistnienia zagwarantowanej Konstytucją RP zasady trójpodziału władzy;
2. ograniczenie nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi i przekazanie go Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego;
3. przywrócenie sądownictwu atrybutów samorządności, poprzez zapewnienie wszystkim sędziom udziału w samorządzie sędziowskim i zwiększenie uprawnień samorządu;
4. ograniczenie zakresu kognicji sądów i nieangażowanie sędziów w rozstrzyganie spraw, które zgodnie ze standardami konstytucyjnymi mogłyby być rozstrzygane przez inne organy;
5. zapewnienie sędziom godnych warunków pracy, umożliwiających sprawne wymierzanie sprawiedliwości na poziomie oczekiwanym przez społeczeństwo,
zwłaszcza poprzez zreorganizowanie procesu zarządzania kadrami i poprawę warunków lokalowych;
6. stworzenie w wyniku debaty publicznej z udziałem sędziów właściwego modelu ich kariery zawodowej, zapewniającego jasne, czytelne i obiektywne kryteria awansu;
7. zmianę systemu wynagradzania sędziów w taki sposób, aby wynagrodzenie było kształtowane niezależnie od arbitralnych decyzji władzy politycznej i odpowiadało treści art. 178 ust. 2 Konstytucji RP, przy czym zasadnicze uposażenie sędziego sądu rejonowego nie powinno być mniejsze niż czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
8. odstąpienie od likwidacji tzw. awansu poziomego do czasu spełnienia postulatu z punktu 7;
9. zagwarantowanie przedstawicielom SSP IUSTITIA udziału w pracach nad nowym kształtem ustawy o ustroju sądów powszechnych,
Czytaj dalej

Czas się zbierać do Afryki


Kończy się październik i piękna złota jesień polska. W miejsce złota przyjdzie słota; mżawka, zimno i listopadowy wiatr. Zgodnie z zasadą, że listopad należy spędzać w Afryce, czas się zbierać.

A przy okazji coś dla M@c’userów wciąż poszukujących metody na konwersję plików .TOD – po roku różnych prób i poszukiwań, zwróceniu kamery video JVC sprzedawcy (i przejściu na mini Panasonica) nieco przypadkiem znalazłem najprostszy sposób konwersji plików. Otóż już od marca 2008 r. dostępny jest na stronach CyberLink’a  komponent do QT dla JVC Everio, instalujący się do QT 7.5.5. Przypomnijmy, że kłopoty posiadacy JVC Everio i Mac’ów zaczęły się po wprowadzeniu przez Appla QT 7.4.1. – kolejne poprawki nie usuwały problemu a dołączony do kamery program CyberLinka nie czytał plików .TOD; teraz po zainstalowaniu komponentu pliki otwierają się bez problemu w QT; ale nie widzi ich iMovie ’08. Na szczęście iMovie ’08 może działąc równolegle z poprzednią wersją iMovie ’06 (można ją pobrać tutaj) – a do iMovie ’06 po zainstalowaniu komponentu QT pliki importują się doskonale. Trochę rozumiem JVC, że zdecydowało się na tak mało popularny standard zapisu plików – jakość jest po prostu rewelacyjna.

Ponieważ ten post jest odwiedzany głównie poprzez link ze strony appleblog.pl przypominam publikowaną przed rokiem rozmowę z Pawłem Nowakiem – twórcą appleblog.pl

(poczekaj na załadowanie video)

🙂 Vodpod videos no longer available.

Wracając do Afryki, to poniżej sentymentalne wspomnienie z Kapsztadu (a tutaj amatorski reportaż z Przylądka Dobrej Nadziei – zmontowany nieco na szybko po roku „leżakowania” .TOD’ów bezczynnie na dysku ale za to w wersji HD – a w nim: foki i pingwiny w Afryce, kto nie wierzy, niech obejrzy; oraz Park Krugera i Rezerwat Tshukudu) i inne sympatyczne clipy.
🙂

 

 

 

 

 

Parytet dla kobiet w polityce


Odżywa sprawa parytetu, czyli ustawowego zapisu o liczebności kobiet w różnych ciałach politycznych, głównie w parlamencie. Jak podały polityczki (używanie rodzaju męskiego „politycy”, zostało ostro skrytykowane); zatem jak podały polityczki, 20% pań w polskim parlamencie to stanowczo za mało. W sprawie parytetu kobiet w polskiej polityce głos zabrała polska lewica.

Zdaniem posłów Lewicy, kobiety w dalszym ciągu odgrywają zbyt małą rolę w życiu publicznym w Polsce. Posłowie zwracają uwagę, że panie nie obejmują ważnych funkcji państwowych, jest ich również zbyt mało na listach wyborczych.

„Często mówi się, że demokracja bez kobiet to połowa demokracji, ale ja tak naprawdę myślę, że demokracja bez udziału kobiet to tak naprawdę brak demokracji” – oceniła wiceszefowa SLD Katarzyna Piekarska. 

Przypomniała, że jej formacja od dawna upomina się o prawa kobiet. Jak mówiła, w obecnym parlamencie, podobnie jak i w poprzednich kadencjach, udział kobiet jest mały, wynosi około 20 proc. Na ogół są one lepiej wykształcone niż mężczyźni – zaznaczyła. 

„Dobrze byłoby, żeby nas w tych ciałach decyzyjnych było po prostu więcej” – uważa Piekarska.

MacLawye® zawsze uważał, że wraz z parytetem dla kobiet w parlamencie należy wprowadzić parytet dla mężczyzn w sądownictwie. Tutaj dane są skrzętnie ukrywane; jednak sądowa codzienność pokazuje, że liczba mężczyzn sędziów spadła już chyba poniżej 10%. Kłopot w tym, że walka o parytet dla kobiet w polityce uchodzi za słuszną walkę o prawa kobiet, zaś jakakolwiek wzmianka o feminizacji zawodu sędziego uznawana jest za przejaw męskiego szowinizmu.
Tymczasem zawód sędziego to jedyny zawód prawniczy, którego kobiety nie powinny wykonywać. A jest tak dlatego, że kobiety znacznie częściej niż mężczyźni ulegają emocjom; zaś wyrok wydany pod wpływem emocji jest złym wyrokiem.
Nieśmiało temat feminizacji zawodu sędziego podnoszony jest jedynie przez Stowarzyszenie Praw Ojców; bowiem w wydziałach rodzinnych odsetek kobiet sędziów przekroczył granice przyzwoitości. Znane są przypadki gdy w wydziałach rodzinnych kobiety stanowią 100% składu orzekającego (i wszystkie są rozwódkami). Wpływ takiego stanu rzeczy na orzecznictwo jest oczywisty.

Wykłady na video w rozdzielczości HD


Dostępne są mini wykłady Mec. Jerzego Marcina Majewskiego o arbitrażu gospodarczym w rozdzielczości video HD; należy kliknąć w obrazek poniżej.

 

Kliknij w obrazek aby obejrzeć wykłady o arbitrażu w rozdzielczości video HD

Kliknij w obrazek aby obejrzeć wykłady o arbitrażu w rozdzielczości video HD

vimeo.com/prawo

Internet ART w rozdzielczości HD


 

Internet ART by Jerzy M. Majewski

Internet ART by Jerzy M. Majewski

Obejrzyj cztery najnowsze vodeoclipy Mec. Jerzego Marcina Majewskiego z cyklu Internet ART. Wszystkie filmy w rozdzielczości HD. Wystarczy kliknąć obrazek powyżej (w przeglądarce poszczególne filmy wybieramy z menu poziomego pod ekranem).