Archiwa miesięczne: Listopad 2015

Opinia prawna w sprawie możliwości wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego podczas posiedzenia Sejmu w dniu 2 grudnia 2015 r.


Przedmiot opinii: Przedmiotem opini jest wyłącznie kwestia możności dokonania wyboru sędziów trybunału Konstytucyjnego na posiedzeniu plenarnym w dniu 2 grudnia 2015 r.

Zastrzeżenie: przedmiotem opinii nie jest ważność dokonania wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokonanego w dniu 8 października 2015 r. nie jest także tryb uchwalenia ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ani konstytucyjność przepisów art. 137 i 137a ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Jak wynika z opublikowanego na stronach Sejmu RP porządku obrad 3 posiedzenia plenarnego, porządek może być uzupełniony o głosowanie nad wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj dalej

Reklamy

Opinia prawna w sprawie mocy obowiązującej art. 137 i 137a ustawy o Trybunale Konstytucyjnym


Poznań, dnia 23 listopada 2015 r.

OPINIA PRAWNA

Przedmiot opinii:

Przedmiotem opinii jest wykładnia gramatyczna i systemowa art. 137 ustawy z dnia 15 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym i art. 137a tejże ustawy w brzmieniu ustalonym art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym; oraz możliwość dokonania w oparciu o aktualne brzmienie ustawy złożenia na ręce Marszałka Sejmu wniosku w przedmiocie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których kadencja upływa w 2015 r.

Zasrzeżenie:

Przedmiotem opinii nie jest tryb uchwalenia ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ani tryb uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjny ani kwestia zgodności z Konstytucją przepisów art. 137 i 137a ustawy z dnia 15 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U z dnia 30 lipca 2015 r. poz. 1064) w Rozdziale 3 – Przepisy przejściowe i dostosowawcze, zawiera przepis art. 137 w brzmieniu: W przypadku sędziów Trybunału, których kadencja upływa w roku 2015 termin na złożenie wniosku, o którym mowa w art. 19 ust. 2, wynosi 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Zgodnie z dyspozycją art. 139 tej ustawy weszła ona w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 30 sierpnia 2015 r.

Czytaj dalej