Archiwum kategorii: SPRAWY – głośne procesy

CBA przeciwko poznańskiej adwokat


gp

Poznańska adwokat Beata O. podejrzana o płatną protekcję. Za 200 tys. zł obiecywała pomoc jednemu z komorników.

Trzymana wtajemnicy operacja specjalna (tak nazywa ją Centralne Biuro Antykorupcyjne) zakończyła się w ostatni czwartek przed jedną z restauracji w pobliżu Kalisza. Funkcjonariusze CBA zatrzymali poznańską adwokat Beatę O. chwilę po przyjęciu 100 tys. zł łapówki. Pieniądze były znaczone, a ich przekazanie sfilmowano. – To była druga transza łapówki. W sumie Beata O. przyjęła 200 tys. zł – mówi rzeczniczka poznańskiej prokuratury Magdalena Mazur-Prus.

Śledztwo rozpoczęło się, gdy do CBA zgłosił się komornik ukarany przez komisję dyscyplinarną. Jego odwołanie miał rozpatrzyć jeden z warszawskich sądów. Wtedy Beata O. miała zaproponować pomoc w korzystnym rozstrzygnięciu. Twierdziła, że ma w sądzie wpływowych znajomych.

Komornik nie chciał płacić. Razem z CBA przygotował więc prowokację. Mimo mocnych dowodów, Beata O. nie przyznaje się do winy. Sama jednak złożyła wniosek o skreślenie z listy Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Wcześniej prokurator zawiesił ją w wykonywaniu zawodu. Na wolność Beata O. wyszła po wpłaceniu 400 tys. zł kaucji.

Komentarz MacLawye®’a:
Od ponad tygodnia w Polsce toczy się debata (albo coś w rodzaju debaty, sprowadzone jak zwykle do kłótni między PO i PiS’em) o granicach dopuszczalnej działalności służb specjalnych. Sprawa poznańskiej adwokat Beaty O. znana jest MacLawye®’owi jedynie z dzisiejszej notatki prasowej (o ile zespół MacLawye®’a pozyska jakieś dodatkowe informacje zamieścimy dodatkowy komentarz). Trudno oprzeć się wrażeniu, że akcja CBA skierowana przeciwko adwokatowi, wpisuje się w jakiś sposób w ostatnie zamieszanie wokół służb i rywalizację między służbami. Skoro CBS aresztuje w Warszawie znanego gangstera, to CBA musi pokazać, że jest służbą skuteczną. I pokazuje. Ujawnienie niedawno faktu podsłuchiwania przez CBA dziennikarzy oraz obecna akcja przeciwko adwokatowi prowadzi do smutnej refleksji, że w Polsce nie zdziwi nikogo, jeśli służby zaczną zakładać podsłuchy w konfesjonałach.
Reklamy

Ekstradycja i przedawnienie


Spokojnie poczekaj na załadowanie wideo:

Vodpod videos no longer available.

Szczegółową analizę prawną oraz tekst umowy ekstradycyjnej między Szwajcarią a USA czytaj na http://maclawyer.pl

Wykastrować Polańskiego !


Czy Amerykanie wykastrują Polańskiego czy Szwajcarię ?

Czy Szwajcarzy mieli obowiązek zastosować wobec Polańskiego areszt ekstradycyjny; i czy po jego zastosowaniu mogą odmówić wydania Polańskiego Ameryce ?

Zobacz tekst umowy o ekstradycję między Szwajcarią i USA

Kliknij i czytaj opinię MacLawye®’a !

,Kliknij' i czytaj o prawnych aspektach ekstradycji Romana Polańskiego do Ameryki

,Kliknij' i czytaj o prawnych aspektach ekstradycji Romana Polańskiego do Ameryki

Przestępstwo wnioskowe i zasada „owoców zatrutego drzewa”.


W związku z akcją Policji wobec studentów jednego z poznańskich akademików podejrzanych o piractwo komputerowe, powstaje pytanie, czy Policja dysponowała wnioskiem o podjęcie ścigania , czy też dysponowała jedynie „zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa”.
Jeżeli nie było wniosku, powraca problem zasady „owoców zatrutego drzewa” i obowiązywania tej zasady w polskiej procedurze karnej.

W polskim prawie nie obowiązuje zasada „owoców zatrutego drzewa”. Innymi słowy – dowód uzyskany niezgodnie z przepisami nadal jest dowodem i powinien być przez sąd oceniony. Są na to przykłady również w niedawnym orzecznictwie, które odnosi się do „owoców zatrutego drzewa”. Wyrok SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004r., sygn. II Aka 160/04: „Koncepcja „owoców zatrutego drzewa”, na która sąd I instancji się powołał, znajdująca oparcie w tzw. formalnej teorii dowodów, nie została przyjęta w polskim procesie karnym, gdzie obowiązuje zasada swobodnej oceny dowodów. Ta właśnie zasada nakłada na sąd obowiązek dokonania oceny wszystkich dowodów zgodnie z dyrektywami zawartymi w art. 7 k.p.k. (…) Przeprowadzenie w sposób ewidentnie wadliwy czynności okazania oskarżonego z udziałem osób przybranych – znanych świadkom dokonującym rozpoznania, nie zwalniało sądu merytorycznego od obowiązku dokonania oceny wiarygodności tego dowodu i przydatności dla czynionych ustaleń faktycznych”.

cyt. za Prawo.VaGla

Jednakże stosunek polskich sądów do zasady „owoców zatrutego drzewa” może się zmienić, po głośnym orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie, podtrzymującym decyzję o uchyleniu aresztu tymczasowego wobec Dr. Mirosława G. Sąd wyraźnie stwierdził, że zebrane w toku postępowania przygotowawczego dowody, zostały pozyskane nielegalnie i nie mogą myć dowodami a nawet przesłąnkami do zastosowania aresztu tymczasowego. Oby polskie sądy – wobec działań organów ścigania w ostatnim czasie, inspirowanych polityką ministerstwa sprawiedliwości – przyjęły tę zasadę za obowiązującą. Poprawiłoby to z jednej strony poczucie bezpieczeństwa obywateli wobec nielegalnych działań Policji, z drugiej – w dłuższej perspektywie – poprawiło jakość pracy Polcji i procesu karnego.

jmm

Zobacz:

 

In Polish law does not apply to the „poisoned fruit trees.” In other words – evidence obtained contrary to the laws is still evidence, and should be reviewed by the court. Are also examples in the recent case law, which refers to „the fruits of poisonous tree.” Judgement in Katowice on 27 May 2004., Ref. Aka II 160/04: „The concept of ‚poisoned fruit trees,” on which the court of first instance is called, located in the so-called base. Formal theory of evidence, was not adopted in the Polish criminal trials, where the principle of free assessment of evidence. It is this principle requires the court is required to evaluate all the evidence in accordance with the directives contained in the Articles. 7 (…) Conduct Code of Criminal Procedure in a manner manifestly flawed presentation of defendant’s activities with the participation of foster – known witnesses dokonującym diagnosis, the court should not remove content from the obligation to assess the credibility of the evidence and usefulness to the factual findings made. „
Go to corporate website